-افزایش آگاهی علمی و ترویج دستاوردهای نوین تحقیقاتی در حوزه چای و دمنوش های گیاهی

- هم اندیشی در خصوص نقش چای و دمنوش های گیاهی در اقتصاد، سلامت و امنیت غذایی جامعه

- هم افزایی علمی برای شناسایی و ارزیابی چاش ها و مشکلات صنعت چای و دمنوش های گیاهی