کمیته برگزاری
مهندس محمدعلی طهماسبی
رئیس همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی
معاون وزیر در امور باغبانی
پست الکترونیکی: teaconf [at] areeo.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدباقر رضایی
دبیرعلمی
عضو هیات علمی(استاد پژوهشی)
پست الکترونیکی: mb.rezaee [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر رضا آزادی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی (استادیار پژوهش)
پست الکترونیکی: r.azadi [at] areeo.ac.ir
تلفن: 01342426503
کمیته علمی
دکتر علی سراجی
رییس کمیته علمی همایش
عضو هیات علمی (استادیار پژوهش)
پست الکترونیکی: a.seraji [at] areeo.ac.ir
تلفن: 01342426503
کمیته اجرایی
فاضل پورحقگو
دبیر کمیته راهبردی همایش
محقق
پست الکترونیکی: fps.tea44 [at] gmail.com
تلفن: 01342426503
کمیته برگزاری
کوروش فلک رو
رییس کمیته اجرایی
محقق
پست الکترونیکی: k.falakro [at] areeo.ac.ir
تلفن: 01342424004
کمیته علمی
وحید رضا شادمند
مسئول دبیرخانه و سایت همایش
کارشناس
پست الکترونیکی: v.shadmand [at] areeo.ac.ir
تلفن: 013424240005