برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 فنآوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی
1396-11-11 10:00-17:00
لاهیجان- پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 دکتر مجید جوانمرد داخلی
2 اندازه گیری رنگ افزودنی چای با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)و مقایسه آن با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
1396-11-11 10:30-15:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 پرستو کریمی فر
3 پیوند خزانه ای در چای
1396-11-12 14:00-15:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 فاضل پور حقگو
4 روش های استخراج مواد موثره و اسانس از گیاهان دارویی
1396-11-11 10:00-12:00
30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0
5 گردشگری کشاورزی
1396-11-12 10:00-12:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
0 دکتر روشن بابائی همتی
6 آزمون حسی چای (تست ارگانولیپتکی)
1396-11-11 14:00-16:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت و آقای مهندس سید احمد تقی شکرگزار
7 تهیه فرآوره های آرایشی و بهداشتی گیاهی آ
1396-11-12 13:00-15:00
30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0