برپایی کارگاه آموزشی ؛ شناسایی کنه قرمز پاکوتاه چای و روش های کنترل آن در پزوهشکده چای
1396-06-30
برپایی کارگاه آموزشی ؛ شناسایی کنه قرمز پاکوتاه چای و روش های کنترل آن در پزوهشکده چای

کارگاه آموزشی در پژوهشکده چای با عنوان ؛ شناسایی کنه قرمز پاکوتاه چای و روش های کنترل آن  Brevipalpus  obovatus در روز چهارشنبه مورخه 29/ 6/ 96 در سالن همایش های پژوهشکده چای برگزار می گردد.