انتصاب دبیر علمی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی
1396-07-05
انتصاب دبیر علمی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

طی حکمی از طرف آقای دکتر اسکند زند، معاون محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آقای دکتر محمدباقر رضائی، رئیس انمن علمی گیاهان دارویی ایران، به عنوان دبیر علمی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی منصوب شد.