انتصاب دبیر اجرایی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی
1396-07-05
انتصاب دبیر اجرایی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

طی حکمی از طرف آقای دکتر اسکند زند، معاون محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آقای دکتر رضا آزادی گنبد، رئیس پژوهشکده چای، به عنوان دبیر اجرایی همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی منصوب شد.