مقالات ارسالی به همایش چای و دمنوش های گیاهی
1396-10-11

تعداد 110 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال گردیده است . در طی دو روز گذشته تعداد 12 مقاله به دبیرخانه ارسال و با توجه به استقبال فرهیختگان حوزه چتای و دم نوش های گیاهی زمان ارسال مقالات تمدید گردیده است.