شرکت کنندگان محترم برای پرداخت هزینه شرکت در همایش، می­بایست مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 450148364 به نام حساب رابط درآمد پژوهشکده چای نزد بانک کشاورزی   یا شماره شباب 620160000000000450148364  IRبانک کشاورزی  واریز و فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند. 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,500,000 ریال
با دو مقاله، به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 500000 ریال( پنجاه هزار تومان) دریافت می گردد. هزینه ثبت نام را به شماره حساب450148364 یا شماره شبای IR620160000000000450148364 بانک کشاورزی به نام رابط درآمد پژوهشکده چای واریز نموده و فیش واریزی را جهت انجام مراحل بعدی در سامانه بارگذاری نمایند
2
2,000,000 ریال
با دو مقاله، به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 500000 ریال( پنجاه هزار تومان) دریافت می گردد. هزینه ثبت نام را به شماره حساب450148364 یا شماره شبای IR620160000000000450148364 بانک کشاورزی به نام رابط درآمد پژوهشکده چای واریز نموده و غفیش واریزی را جهت انجام مراحل بعدی در سامانه بارگذاری نمایند
3
1,500,000 ریال
هزینه ثبت نام را به شماره حساب450148364 یا شماره شبای IR620160000000000450148364 بانک کشاورزی به نام رابط درآمد پژوهشکده چای واریز نموده و غفیش واریزی را جهت انجام مراحل بعدی در سامانه بارگذاری نمایند
4
2,000,000 ریال
هزینه ثبت نام را به شماره حساب450148364 یا شماره شبای IR620160000000000450148364 بانک کشاورزی به نام رابط درآمد پژوهشکده چای واریز نموده و غفیش واریزی را جهت انجام مراحل بعدی در سامانه بارگذاری نمایند
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.