برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 فنآوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی
1396-11-11 10:00-17:00
لاهیجان- پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 دکتر مجید جوانمرد داخلی
2 آزمون حسی چای (تست ارگانولیپتکی)
1396-11-11 14:00-16:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت و آقای مهندس سید احمد تقی شکرگزار
3 روش های استخراج مواد موثره و اسانس از گیاهان دارویی
1396-11-11 10:00-12:00
30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0
4 تهیه فرآوره های آرایشی و بهداشتی گیاهی آ
1396-11-12 13:00-15:00
30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0
5 اندازه گیری رنگ افزودنی چای با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)و مقایسه آن با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
1396-11-11 10:30-15:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 پرستو کریمی فر
6 گردشگری کشاورزی
1396-11-12 10:00-12:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
0 دکتر روشن بابائی همتی
7 پیوند خزانه ای در چای
1396-11-12 14:00-15:00
پژوهشکده چای 30
دانشجویان و اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد با مقاله 900,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله 900,000 ریال
0 فاضل پور حقگو
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.