لطفاً قبلا از نگارش مقاله به موارد زیر توجه نمایید:

1- صرفاً مقالات تحقیقی یا مروری  که جدیدترین نتایج و یافته های علمی را بیان نماید مورد پذیرش قرار می گیرد.

2- مقالات ارسالی با فرمت تعیین شده حداکثر در چهار صفحه تنظیم شوند.

3- فرمت مقاله بصورت زیر است:


عنوان حداکثر در 2 خط، وسط چین و با فونت B Nazanin 16pt, Bold

 

مؤلف اول1، مؤلف دوم2، ... (B Nazanin 12 pt, Bold)

1- عنوان و آدرس مؤلف اول (B Nazanin 11 pt, Bold)

2- عنوان و آدرس مؤلف دوم (B Nazanin 11 pt, Bold)

 

آدرس پست الکترونیکی مکاتبه کننده  (Times 10 pt)

 

چکیده

مقااله ارسالی باید یک خلاصه حداقل 100 و حداکثر 250 کلمه­ ای داشته باشد که به صورت یک پاراگراف تهیه شده و بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مهم مقاله باشد. اشاره به زمان و محل انجام تحقیق در چکیده ضروری است. فونت این بخش از نوع B Nazanin 11pt می باشد. 

 

کلمات کلیدی: حداکثر 5 کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده و بر حسب حروف الفبا تنظیم شده باشند.   (B Nazanin 10pt Bold)

 

 برای نگارش مقاله ها فارسی لازم است از نرم افزار Microsoft Word 2007 استفاده شود. برای متن فارسی از فونت B Nazanin 12pt و برای عبارات انگلیسی از فونت Times 11pt استفاده گردد. متن مقاله با فاصله خطوط single و با حاشیه 25 میلی متری از راست و چپ، 30 میلی متر از بالا و پائین تنظیم گردد. عنوان هر بخش با فونت B Nazanin 12pt, Bold، با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی نوشته شود. حداکثر تعداد صفحات کل مقاله شامل متن، نمودارها، شکل ها، جداول و منابع می بایست حداکثر در 4 صفحه تنظیم شدهباشد و شامل تیترهای اصلی به شرح ذیل باشد:

الف)مقدمه

متن این این قسمت با فونت BNazanin 12pt تایپ شود در مقدمه به صورت مختصر تحقیقف تشریح و اهمیت و ضرورت انجام آن خلاصه وار بیان می شود. در این قسمت به چندین تحقیق مرتبط، جدید و در راستای تحقیق اشاره می شودو در پایان مقدمه ضمن بیان فرضیه های تحقیق، هدف کلی انجام تحقیق آورده شود.

 

ب) مواد و روش ها  

متن این قسمت نیز با فونت B Nazanin 12pt تایپ شود. در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت  B Nazanin 9pt استفاده گردد. کلیه معادلات در مرکز خط و با فونت 11pt Times New Roman نوشته شوند. لازم است که کلیه متغیرها و کلمات اختصاری بلافاصله پس از طرح در مقاله به طور کامل تعریف گردند. در صورت استفاده از روشی معمول با منبع مشخص، اشاره به نام روش و منبع آن کافی خواهد بود و فقط در صورت استفاده از روشی نوین یا انجام تغییراتی در روشهای موجود به تشریح آن پرداخته شود.  

ج)نتایج و بحث

نتایج می بایست به صورت گویا و ترجیحاً به ترتیب روال ذکر شده در قسمت مواد و روش ها آورده شوند. در صورت وجود شکل و نمودار، بلافاصله پس از اولین ارجاع به آن در متن قرار گیرد. شکل باید از کیفیت خوب برخوردار بوده و واضح و شفاف باشد. جهت کاهش حجم فایل مقاله، فرمت شکلهایی که درون متن قرار داده می شوند می بایست jpg باشد. حروف، علائم و عنوان شکل باید به اندازه­ای انتخاب گردد که خوانا و قابل تفکیک باشد. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتماً باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. عنوان شکل با فونت (B Nazanin 10pt Bold) در زیر شکل نوشته می­شود. یک خط خالی در بالا و یک خط خالی در پایین شکل آنرا از بقیه متن جدا می­کند.

جدول نیز باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرد. حروف، علائم و عنوان باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. عنوان جدول با فونت  (B Nazanin 10pt Bold) در بالای جدول نوشته می­شود. یک خط خالی در بالا و یک خط خالی در پایین جدول آن را از بقیه متن جدا می­کند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جدول و یا عناوین محورها در شکل فراموش نگردند. همراه با ذکر نتایج لازم است مقایسه با یافته ها و تحقیقات مشابه دیگران صورت گرفته و تجزیه و تحلیل مناسب به عمل آید و در پایان با ارائه توضیحات مشخص به جمع­بندی نتایج و نتیجه­گیری کلی تحقیق پرداخته شود. حجم کل فایل مقاله نباید بیش از 5 مگابایت شود.

 

د) سپاسگزاری

درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست منابع ذکر گرددو حداکثر در دو تا سه خط آورده می شود

 

 

ه) منتخب منابع

چندین منبع مهم، کاملا مرتبط و جدید در لیست منتخب منابع آورده می شود. در مورد منبعی که دارای نویسنده مشخص نیست به جای نام نویسنده از کلمه "بی نام" در منبع فارسی و از "Anonymous" در منبع خارجی استفاده شود. منابع در متن مقاله باید داخل پرانتز و بصورت  (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار) ذکر شود. منابع  ایرانی به فارسی و منابع خارجی به انگلیسی ذکر گردد. چنانچه تعداد نویسند‌گان از دو نفر بیشتر باشد در متن مقاله  پس از ذکر نام نویسنده اول، در مورد منابع فارسی "همکاران" و در مورد منابع خارجی “et al.” استفاده شود به عنوان مثال: (محمدی و همکاران، 1382) و (Wright et al., 1998). در انتهای مقاله، منابع فارسی و انگلیسی به طور جداگانه بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی مولفان تنظیم گردند. هر منبع باید شامل نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار در داخل پرانتز، عنوان مقاله (کتاب یا پایان نامه)، نام کامل مجله یا ناشر، شماره مجله و صفحات مقاله (یا تمامی صفحات کتاب) باشد.

 

 

دریافت فایل راهنمای تهیه مقاله برای همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی